Workshop pradenia a výstava nástrojov na pradenie

Pre komunitu záujemcov o tkáčske remeslo bol zrealizovaný workshop o výmene skúseností a praktických zručností pri pradení ľanu a spriadaní ovčej vlny. Účastníci workshopu mali možnosť získať základné zručnosti z pradenia na kolovrátku ale aj pradenia na vretienko.

Pre širokú verejnosť bola pripravená výstava zreštaurovaných nástrojov na pradenie; kolovrátky, vretienka, praslice. Výstava bola doplnená o prezentáciu ich činnosti a využiteľnosti v minulosti ale aj v súčasnosti.