Čarovná nitka

Čarovná nitka – občianske združenie je novovzniknutou neziskovou organizáciou.

Zakladateľka občianskeho združenia je Ľubomíra Žilková, rodáčka z Kokavy nad Rimavicou, ktorá rozvíja rôzne aktivity súvisiace s tradičnými remeslami. V roku 2020 realizovala projekt Revitalizácie tradičného tkáčstva v Kokave nad Rimavicou. Výsledky projektu revitalizácie tkáčstva sú prezentované a ďalej rozvíjané v aktivitách tohto občianskeho združenia. Členovia občianskeho združenia sú remeselníci a dobrovoľníci, ktorí sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do aktivít súvisiacich s tradičnou kultúrou v širšom regióne. Náplňou jeho činnosti je spoznávanie histórie tradičných remesiel, ich osvojovanie si a následné predvádzanie širokej verejnosti. Šírenie tradičnej kultúry pre širokú verejnosť chce občianske združenie realizovať organizovaním odborných vzdelávacích aktivít formou výstav, prednášok, školení a workshopov. Zámerom aktivít občianskeho združenia je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne spojeného so spoznávaním tradičných remesiel.