Zámer projektu

Zámerom projektu je inovatívnym spôsobom prezentovať širokej verejnosti tradičné remeslo tkanie, materiál ľan a odev ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry. K aktivite ma podnietil aj súčasný stav v regióne kde žijem a pôsobím ako tkáčka. V rámci revitalizácii tradičnej kultúry v lokálnych spoločenstvách Gemera-Malohontu a Novohradu je pretrvávajúci jav starnutia populácie, vyľudňovania obcí a odchodu do miest. Novou invenciou chcem oživiť záujem o objavovanie hodnôt lokálnej kultúry a starších generácií, ktoré túto kultúru vytvárali. Obnovenie tradície tkáčstva si vyžaduje praktické učenie a predvádzanie, demografickým vývojom sa prerušilo reálne a kontaktné prostredie viacgeneračných rodín Pre takéto rodinné pestovanie kultúrneho dedičstva mám aj dobré zdôvodnenie z vlastnej skúsenosti, taktiež aj vlastné príklady realizácie.

Pri zameraní sa na mladú generáciu a ich rodičov, vychádzam z poznania, že hoci je mladá generácia viac ovplyvnená digitálnym vekom, reálna tvorba a úžitkovosť sú hodnoty trvalé. Uvedomujme si, že tvorbu pre túto generáciu by mala viac charakterizovať invencia a flexibilita.

Stále pracujem s ideou o prirodzenej snahe každej mladej generácie identifikovať sa.