Odborná prednáška Revitalizácia tradícií

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

So zameraním sa na kultúru lokálneho spoločenstva, kde sú dôležité kultúrne vnemy, ktoré spúšťajú spoločné podnetové činitele. Upozorniť na význam generačného prenosu tradície, identity lokality, frekvenciu nevyhnutných interakcií s kultúrnym dedičstvom, intenzitu a trvanie, v ktorom členovia spoločenstva trávia denný čas v interakciách s dochovanými tradíciami. Ako sa tvorí teritoriálna identita, jedna z dimenzií, ktorá identifikuje jednotlivca a spoločenstvo.